prawa autorskie

Korzystanie z witryny www.zacheta.olsztyn.pl oraz www.zacheta.olsztyn.pl.

Materiały zamieszczone w niniejszej witrynie (www.zacheta.olsztyn.pl) stanowią własność Warmińsko Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych Zachęta w Olsztynie. Materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać je do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w dowolnej innej witrynie lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu. Materiały umieszczone w niniejszej witrynie są chronione prawami autorskimi; jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w niniejszej witrynie może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw.

Zgody na reprodukcję ilustracji pochodzących z tej strony udziela Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, tel 606 613 647, mail: zacheta_olsztyn@wp.pl